GEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Europe Parts BV te Rotterdam

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
EuropeParts, alsmede derden welke voor en/of namens Europe Parts werkzaamheden verrichten;
Wederpartij: Iedere rechts- of natuurlijke persoon of onderneming die met Europe Parts een overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten;

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door EuropeParts te verrichten leveringen en/of diensten. Afwijkende bedingen, regelingen of afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk door EuropeParts zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door EuropeParts te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

2.2 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden luiden. Door aan EuropeParts een opdracht te verstrekken of met EuropeParts een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij uitdrukkelijk afstand van eventueel door hem gehanteerde eigen voorwaarden in welke vorm of van welke inhoud dan ook.

2.3 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de vernietigde c.q. nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

2.4 Deze voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van EuropeParts en door EuropeParts toegezonden prijslijsten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens en andere relevante informatie.

3.2 De overeenkomst tussen EuropeParts en de wederpartij komt tot stand, nadat EuropeParts de opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering daarvan een aanvang heeft genomen. Aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen zijn slechts bindend wanneer deze door EuropeParts schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 EuropeParts heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

3.4 Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en beschrijvingen, vermeld op het internet en/of in folders, catalogi, prijscouranten en offertes van EuropeParts alsmede opgaven of adviezen over maten, capaciteiten, mogelijkheden e.d., óók indien mondeling genoemd, zijn vrijblijvend en voor EuropeParts niet bindend. Afwijking van aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid zijdens EuropeParts welke het gevolg is van het gebruik van door EuropeParts geleverde en/of geïnstalleerde zaken.

3.5 De door EuropeParts uitgebrachte aanbieding, alsmede de door EuropeParts vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d. blijven eigendom van EuropeParts, ook indien hiervoor aan de wederpartij kosten in rekening zijn gebracht.

3.6 Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 Wijziging in de opdracht en schorsing van de werkzaamheden

4.1 Indien na de aanvaarding van een opdracht een wijziging optreedt in de prijzen van materialen, grond- of brandstoffen, verhouding van betaalmiddelen, vrachttarieven, in- of uitvoerrechten, belastingen of andere prijsvormende factoren waardoor de kostprijs van EuropeParts hoger wordt dan op het moment van aanvaarding van de opdracht, is EuropeParts gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de wederpartij ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was, op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst.

4.2 Ingeval de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat de prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend of in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op kortere termijn is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden waarbij EuropeParts alle reeds in redelijkheid gemaakte kosten aan de wederpartij in rekening kan brengen.

4.3 In geval van wijziging in een door EuropeParts aangenomen opdracht, welke op verzoek van de wederpartij is doorgevoerd, is EuropeParts gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.4 In het geval de wederpartij de uitvoering van de werkzaamheden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk schorst is deze verplicht om de voorzieningen, kosten en de schade, van welke aard dan ook, die EuropeParts ten gevolge van de schorsing moet treffen, maken c.q. lijdt, te vergoeden.

4.5 Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan EuropeParts bovendien vorderen, dat de (reeds) uitgevoerde werkzaamheden worden afgerekend, waartoe hij bij de wederpartij een rekening indient.

4.6 Indien schorsing van de uitvoering van de werkzaamheden langer dan een maand duurt, is EuropeParts bevoegd het werk in die staat waarin het zich op dat moment bevindt, te beëindigen en aan de wederpartij te factureren, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en de door EuropeParts geleden schade, waaronder begrepen de gederfde winst.

4.7 Indien de wederpartij de gegeven opdracht c.q. overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert c.q. opzegt, om wat voor reden dan ook, komen alle met het oog op de uitvoering van de opdracht c.q. overeenkomst redelijkerwijs reeds door EuropeParts gemaakte kosten en onkosten, zoals kosten van voorbereiding e.d. alsmede alle daarmee verband houdende kosten van de leverancier van EuropeParts, voor rekening van de wederpartij, met een minimum van 15% van de overeengekomen koopprijs, onverminderd het recht van EuropeParts op vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 5 Verplichtingen van de wederpartij

5.1 In het geval de overeenkomst met de wederpartij mede omvat, door EuropeParts te verrichten installatie-, reparatie- en/of bouwkundige werkzaamheden, dan dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat EuropeParts tijdig beschikt, dan wel kan beschikken over:
- de voor de opzet van de te verrichten werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen etc.);
- het perceel, het gebouw, de zaak, etc. waarin, waarop of waaraan de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd c.q. verricht;
- de tekeningen van de ligging van kabels, buizen, leidingen etc.;
- alle andere relevante informatie die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voor EuropeParts van belang zou kunnen zijn.

5.2 EuropeParts heeft het recht de levering of installatie in een door de wederpartij aangewezen ruimte, van welke aard dan ook, die niet voldoet aan de door EuropeParts in redelijkheid te stellen eisen van de veiligheid en reinheid te weigeren en de hierdoor ontstane schade en kosten aan de zijde van EuropeParts aan de wederpartij in rekening te brengen.

5.3 De wederpartij dient er voor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van EuropeParts behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door EuropeParts daarvan geen vertraging ondervinden.

5.4 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden worden vertraagd door factoren, waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor EuropeParts voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij volledig te worden vergoed.

5.5. De wederpartij verplicht zich, om, in het geval zaken en gereedschappen, van welke aard dan ook, welke in eigendom toebehoren aan EuropeParts, zich op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht en/of op een andere door de wederpartij aangewezen plaats bevinden en/of worden opgeslagen, ongeacht of zulks tijdelijk is en/of gedurende de duur van de werkzaamheden, daaronder mede begrepen de uren waarbuiten normaliter geen werkzaamheden worden verricht - dus buiten of na werktijd -, alle redelijke maatregelen te treffen, dan wel medewerking te verlenen aan alle door EuropeParts te treffen redelijke maatregelen, om schade van welke aard dan ook aan, alsmede diefstal van deze zaken en gereedschappen te voorkomen. In het geval de wederpartij aan EuropeParts deze zaken en gereedschappen ter beschikking stelt, dient de wederpartij voor adequate verzekering van deze zaken en gereedschappen zorg te dragen. De wederpartij dient de aan EuropeParts ter bewerking en verwerking overhandigde unieke en/of onvervangbare exemplaren, materialen en/of zaken te verzekeren tegen alle vormen van schade en diefstal, alsmede, indien nodig, voor adequate verzekering van de ruimtes waarin EuropeParts zijn werkzaamheden verricht, zorg te dragen.

Artikel 6 Levering en leveringstermijn

6.1 Alle leveringen geschieden af magazijn te Valkenswaard, tenzij de levering rechtstreeks van de leverancier van EuropeParts aan de wederpartij plaatsvindt, in welk geval de levering uit het magazijn van deze leverancier geschiedt. De wijze van transport zal door EuropeParts worden bepaald. Mocht de wederpartij verzoeken om een andere wijze van verzending, dan komen de meerdere kosten te zijnen laste. Het risico van de te leveren zaken gaat op de wederpartij over, op het moment dat zij de plaats, vanaf waar het vervoer naar de wederpartij plaatsvindt, hebben verlaten, ongeacht de wijze van vervoer. Het risico, van welke aard dan ook, tijdens vervoer is steeds voor de wederpartij.

6.2 Bij ontvangst van de zaken dient de wederpartij zorg te dragen voor geschikte opslagruimte, gevrijwaard voor schade en/of ontvreemding.

6.3 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij.

6.4 Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de wederpartij komen. In zodanig geval zal EuropeParts de zaken voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding, opslaan en de wederpartij schriftelijk berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling. Na verloop van deze termijn zal EuropeParts gerechtigd zijn naar eigen goeddunken over de zaken te beschikken. Onder meer is EuropeParts gerechtigd de zaak voor en namens de wederpartij te verkopen en de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de wederpartij openstaande facturen. Niettemin blijft de wederpartij verplicht om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak aan EuropeParts (volledig) te voldoen.

6.5 De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat in, zodra alle gegevens benodigd voor uitvoering van de verkregen opdracht in het bezit van EuropeParts zijn gekomen.

6.6 De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn voor EuropeParts niet bindend. Zij zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen is de wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, doch niet eerder dan nadat wederpartij EuropeParts schriftelijk nog een redelijke termijn van tenminste 6 weken heeft gegund om alsnog de verplichtingen na te komen en wij binnen die termijn niet hebben gepresteerd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde zaken blijven eigendom van EuropeParts tot al hetgeen EuropeParts ter zake van deze zaken, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de wederpartij aan EuropeParts is verschuldigd, is voldaan, dan wel waar door de wederpartij zekerheid voor is gesteld. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de zaken aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen. EuropeParts is bij niet (tijdige) betaling gerechtigd, ook in geval van faillissement van de wederpartij, surséance van betaling van de wederpartij, aanvraag tot schuldsanering van de wederpartij of beslag door derden gelegd bij de wederpartij, de zaken ter zake weer tot zich te nemen en/of afgifte daarvan te vorderen dan wel onder zich te houden, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding, en is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, zij het direct of indirect en die bij de wederpartij of haar afnemers zou kunnen ontstaan, door het uitoefenen van deze rechten. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening door de wederpartij worden doorverkocht, gebruikt of verbruikt.

Artikel 8 Servicecontracten

8.1 Alvorens met wederpartij een servicecontract af te sluiten, zal EuropeParts ter plaatse van de wederpartij een inspectie houden van de bestaande en ter plaatse reeds aanwezige apparatuur, machines en installatie, nader te noemen de installatie. Voor deze inspectie brengt EuropeParts een vast bedrag in rekening, waarvan de hoogte tijdig aan wederpartij zal worden medegedeeld.

8.2 Op basis van de resultaten van de inspectie brengt EuropeParts aan de wederpartij een offerte uit die gedurende 30 dagen na de dagtekening van de offerte geldig blijft, tenzij anders is overeengekomen.

8.3 De tussen EuropeParts en de wederpartij gesloten servicecontracten hebben een looptijd van één jaar en worden telkens voor een zelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst tenminste 2 maanden voor afloop van een contractsperiode schriftelijk heeft opgezegd.

8.4 Voor servicecontracten wordt een abonnementsgeld in rekening gebracht. Incidentele opdrachten zullen tegen het voor de betreffende wederpartij geldend uurtarief in rekening worden gebracht. Zowel het abonnementsgeld als het uurtarief zijn, tenzij anders overeengekomen en/of vermeld, exclusief B.T.W., voorrijdkosten en materiaalkosten.

8.5 In geval van vertraging van de werkzaamheden door omstandigheden die ons niet aangerekend kunnen worden, zijn de daarmee gepaard gaande extra kosten, waaronder extra werk- en wachturen, extra reis- en verblijfkosten voor rekening van wederpartij.

8.6 EuropeParts heeft het recht om het abonnementsgeld en het daaraan gekoppeld uurtarief voor een nieuwe contractperiode te wijzigen. Deze wijziging wordt tenminste 30 dagen voor aanvang van een nieuwe periode aan wederpartij medegedeeld. Indien wederpartij zich daarmee niet kan verenigen kan deze de overeenkomst met ingang van de nieuwe periode opzeggen. EuropeParts kan te allen tijde een wijziging van het normale, van een abonnement losstaand, uurtarief doorvoeren.

8.7 EuropeParts laat wederpartij tijdig de dag en het tijdstip weten waarop de werkzaamheden aan de installatie zullen worden verricht.

8.8 In spoedeisende gevallen zal EuropeParts er naar streven om binnen 4 werkdagen op de melding te reageren en de storing zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen. Beoordeling van de spoedeisendheid van de storing is aan EuropeParts voorbehouden.

8.9 De wederpartij dient EuropeParts in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden uit te kunnen voeren en verschaft aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. Elektriciteit, gas en water komen voor rekening van wederpartij.

8.10 Op verzoek van EuropeParts zal wederpartij aan ons alle benodigde tekeningen, handleidingen en andere documentatie van de installatie ter hand stellen, alsmede de ligging van alle leidingen, buizen, kabels e.d.

8.11 Indien wederpartij op de afgesproken dag en tijdstipniet aanwezig is en EuropeParts derhalve niet in staat is om haar werkzaamheden uit te voeren, wordt de betreffende servicebeurt geacht te zijn uitgevoerd en is wederpartij verplicht de daaraan verbonden kosten te vergoeden.

8.12 EuropeParts is gerechtigd de werkzaamheden desgewenst te doen uitvoeren door onderaannemers.

8.13 Gedurende de looptijd van een servicecontract is wederpartij verplicht ervoor te zorgen dat derden geen service- en montagewerkzaamheden aan de installatie uitvoeren dan wel laten uitvoeren, behoudens voorafgaande toestemming van EuropeParts. Storingen ten gevolge van werkzaamheden door bedoelde derden of door wederpartij zelf, maar ook storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging, dan wel onoordeelkundige bediening als ook storingen aan apparatuur die niet door EuropeParts in het servicecontract zijn opgenomen, vallen buiten het kader van een servicecontract en zullen worden gefactureerd op basis van het dan geldende normale uurtarief.

Artikel 9 Prijzen en betaling

9.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen exclusief B.T.W., eventuele administratiekosten, transportkosten en overheidsheffingen, van welke aard dan ook.

9.2 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden en op een door EuropeParts aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.3 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.4 Bij deellevering is EuropeParts gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en hiervoor betaling te verlangen.

9.5 Bij het niet nakomen van enige betalingsverplichting door de wederpartij heeft EuropeParts het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden, zonder dat EuropeParts hierdoor schadeplichtig jegens de wederpartij wordt, onverminderd EuropeParts’s rechten op volledige schadevergoeding.

9.6 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege, in gebreke te zijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en heeft EuropeParts het recht een contractuele boete vanaf de vervaldag van de factuur van 1% (een procent) over het openstaande factuurbedrag per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend, onverminderd de aan EuropeParts verder toekomende wettelijke rente en andere kosten. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten zijn begrepen, welke door EuropeParts worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen tenminste 15% (vijftien procent) van het factuurbedrag.

9.7 EuropeParts heeft steeds het recht om zowel voor als na het tot stand komen van de overeenkomst aan de wederpartij betalingszekerheden te verlangen en de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, totdat ten genoege van EuropeParts zodanige zekerheden zijn gesteld.

9.8 EuropeParts is steeds gerechtigd de contractuele verplichtingen op te schorten indien hij gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van wederpartij.

Artikel 10 Klachten en garantie

10.1 De wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering te onderzoeken.

10.2 Alle klachten dienen schriftelijk binnen 8 (acht) dagen na aflevering van de zaken, voltooiing van de werkzaamheden of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht de betreffende zaken en/of werkzaamheden te hebben goedgekeurd.

10.3 Klachten betreffende de geleverde zaken kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien de wederpartij alle ter zake geldende instructies heeft opgevolgd. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer de wederpartij tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweerd gebrek had kunnen constateren. Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van een technische of een natuurlijke onvermijdbare afwijking van de zaak. Klachten die het gevolg zijn van ondeugdelijke opslag van de zaken door de wederpartij, onjuist gebruik van de zaken door de wederpartij en/of diens afnemer of verband houdende met de deugdelijkheid van de ruimte, waarin de zaak wordt en/of is verwerkt, geïnstalleerd en/of geplaatst, kunnen nimmer in behandeling worden genomen. Voor gebreken en fouten alsmede de gevolgen hiervan, ook bij doorlevering aan derden, kan slechts garantie worden gegeven indien en voor zover de leveranciers van EuropeParts ten aanzien van EuropeParts garantie geven. De wederpartij dient de gegrondheid van de klacht aan te tonen en dat zaken waarop de klacht betrekking heeft dezelfde zijn als die welke door EuropeParts zijn geleverd. Bij een klacht waarvan de gegrondheid door de wederpartij is bewezen en door EuropeParts is geaccepteerd, kan EuropeParts naar zijn keuze de zaken of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, vervangen of de factuurwaarde daarvan vergoeden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 EuropeParts is slechts aansprakelijk voor schade aan zaken, werken en/of eigendommen van de wederpartij voorzover deze in het kader van de uitgevoerde werkzaamheden daaraan is toegebracht én te wijten is aan grove schuld c.q. opzet zijdens EuropeParts of zijdens degenen die namens en ten behoeve van EuropeParts werkzaamheden in vorenbedoelde zin hebben verricht.

11.2 EuropeParts is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen, leidingen etc. tenzij aan EuropeParts door de wederpartij schriftelijk een juiste opgave van de exacte en precieze ligging van deze kabels, buizen leidingen etc. is verstrekt voordat EuropeParts met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

11.3 EuropeParts is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door de wederpartij of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

11.4 EuropeParts is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade aan de wederpartij of aan derden, ontstaan ten gevolge van het verwerken of het gebruik van ondeugdelijke materiaal of een ondeugdelijke zaak of van constructiefouten in de gebruikte zaken, behoudens door de wederpartij aan te tonen opzet of grove schuld zijdens EuropeParts.

11.5 De aansprakelijkheid van EuropeParts ter zake van ondeugdelijkheid van de door hem geleverde zaken c.q. verstrekte adviezen en/of uitgevoerde werkzaamheden zal nimmer een bedrag van eenmaal de factuurwaarde van de betreffende factuur te boven gaan. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten. In het geval de aansprakelijkheid gedekt wordt door een of andere verzekering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt, tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door deze verzekering wordt uitgekeerd.

11.6 De rechtsvordering van de wederpartij jegens EuropeParts tot schadevergoeding of herstel ingevolge deze algemene voorwaarden, vervalt door verloop van een jaar nadat de wederpartij ter zake bij ons heeft geprotesteerd.

Artikel 12 Overmacht

12.1 EuropeParts is gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn met de periode te verlengen, gedurende welke EuropeParts door overmacht verhinderd is, aan zijn verplichtingen te voldoen. Van overmacht is sprake, indien EuropeParts na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in zijn bedrijf als bij derden, van wie EuropeParts de benodigde materialen, grondstoffen of andere zaken geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten zijn schuld of risicosfeer ontstaan tengevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van EuropeParts niet meer kan worden verlangd.

12.2 Indien door overmacht de levering meer dan 90 (negentig) dagen vertraagd wordt, zijn zowel EuropeParts als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft EuropeParts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst door EuropeParts reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan 90 (negentig) dagen wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting, om hetgeen hem reeds geleverd was naar EuropeParts terug te zenden, echter geheel voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij onomstotelijk kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 13 Ontbinding

Onverminderd de EuropeParts verder toekomende rechten en het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan EuropeParts een overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zijn al zijn vorderingen terstond opeisbaar, ingeval de wederpartij met de voldoening van enige betalingsverplichting in verzuim is, de wederpartij schuldsanering of surséance van betaling aanvraagt, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval de wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, deze komt te overlijden.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Op alle met EuropeParts gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in of (gedeeltelijk) vertaald naar een ander taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.